RAMARNA


Ramarna



Ramarna för utbildningen till specialist i geriatrik regleras på flera nivåer av  socialstyrelsen, svensk geriatrisk förenings samt svensk intermedicinsk förening. Villkoren för utbildningen är olika beroende på om du går ST-utbildningen enligt föreskrift från 2015 (blåmarkerade dokument) eller 2021 (rödmarkerade dokument).


- förskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen,

 

- rekommendationer för allmänna kompetenser från Sveriges Läkarförbund.

 

- särskilda rekommendationer utarbetade av Svensk geriatrisk förening

 

- en gemensam kompetensbeskrivning för alla invärtesmedicinska specialiteter från svensk internmedicinsk förening. 

 

 

Längst ned på sidan finns ST-kontrakt samt ST-ÖK blankett för nedladdning.


Föreskrifter och allmänna råd

 

Socialstyrelsens föreskrifter är bindande regler, medan allmänna råd är rekommendationer.

 

Föreskrifter och allmänna råd, ST 2015

 

Föreskrifter och allmänna råd, ST 2021

 

 


Målbeskrivningar

 

Socialstyrelsens kompetenskrav beskriver samtliga delmål för utbildningen.

 

Målbeskrivningar, ST 2015

 

Målbeskrivningar, ST 2021

 


 

 

Särskilda rekommendationer

 

De särskilda rekommendationerna är utarbetade av Svensk Geriatrisk förening.


Säskilda rekommendationer 2015


 




Rekommendationer för allmänna kompetenser


Rekommendationerna för a- och b-målen är utarbetade av Sveriges Läkarförbund.

 

Allmänna kompetenser, ST 2015

 

 


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna (delmål c1-c5). Utarbetad gemensamt av specialistföreningarna. 

 

Kompetensbeskrivning gemensamma kunskapsbasen

 



Kompetensbeskrivning för huvudutbildningen i geriatrik


Kompetensbeskrivning för huvudutbildningen i geriatrik (delmål c6-c13). Utarbetad av svensk geriatrisk förening.


Kompetensbeskrivning huvudutbildning i geriatrik, ST 2015


 


ST-kontrakt


ST-kontraktet styr planeringen för den indivuduella planeringen 

 

ST-kontrakt för ST 2015

 



ST-ÖK-blankett


Blankett inför placering på sidoutbildningsklinik