HANDLEDNING & UTVÄRDERING


Handledning

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en timme två gånger per månad. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: en timme en gång per månad med handledaren på sidoutbildningskliniken och en gång var tredje månad med huvudhandledare.

Handledning


Utvärdering vid klinisk tjänstgöring

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en gång per halvår med huvudhandledare. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: i slutet av placeringen, eller, om lång placering, en gång per halvår med aktuell handledare.

Utvärdering vid klinisk tjänstgöring


Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete

En gång per halvår med aktuell handledare.


Mall för återkoppling efter rond


Medsittning/ Mini-Cex Mini Clinical Evaluation Exercise

Två-tre gånger under ST-tiden.

Ger möjlighet till en direkt observation av ST-läkaren i en verklig klinisk situation. Strukturerad metod att bedöma olika kompetensområden (anamnestagning, status, kommunikativ skicklighet,klinisk bedömning, professionalism och organisationsförmåga). 


Instruktioner för mini-CEX

Formulär för mini-CEX


Återkoppling till ST läkare efter sidotjänstgöring 

Fylls i av handledare på randningsklinik.

Återkoppling efter sidotjänstgöring


Återkoppling efter muntlig presentation

Bör göras minst en gång under ST utbildningen. Fylls i utav handledare eller annan specialistkompetent läkare.

Återkoppling efter muntlig presentation


Handledning

& utvärdering

Enligt socialstyrelsen målbeskrivning SOSFS 2015:8 och

HSLF-FS 2021:8 ska ST-läkarens kompetensutveckling bedömas kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen och det individuella utbildningsprogrammet.


Bedömningen ska dokumenterasoch ligga till grund för intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring.

Bedömningen bör göras med på förhand kända och överenskomna metoder.


Här presenenteras studierektorernas rekommendationer avseende form och omfattning av en god handledning. Alla dokument är nedladdningsbara.

ST-läkaren är ansvarig för dokumentation av handledningen.


Case Based Discussion

En gång per halvår med huvudhandledaren eller aktuell handledare. Journalgenomgång som används för att såväl diskutera själva handläggandet av patientfall som ST-läkarenskommunikativa förmåga i skrift.


Instruktioner för CBD 

Formulär CBD


ST-kollegium


En gång per år under tjänstgöring på hemmaklinik. Totalt två-tre gånger under ST-tiden.

Skattning i samband med ST-kollegium

Utvecklingsplan ST läkare


360-grader

Instrument som används för att bedöma t.ex, kommunikation och ledarskap, teamarbete i den kliniska vardagen. Återkoppling från andra personalgrupper, läkare och en självskattning av ST läkaren. 

Återkoppling och diskussion samt utvecklingsplan görs tillsammans med huvudhandledare.  

Formulär för medarbetare

ST-läkarens självskattning

Instruktioner för bedömning 

Utvecklingsplan ST läkare


Årsrapport

Inför revidering av ST-kontraktet. Skickas tillsammans med checklistan till studierektor


Årsrapport 


Checklista

Fylls i kontinuerligt under året.

Checklista