HANDLEDNING & UTVÄRDERING


Handledning

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en timme två gånger per månad. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: en timme en gång per månad med handledaren på sidoutbildningskliniken och en gång var tredje månad med huvudhandledare.

Handledning


Utvärdering vid klinisk tjänstgöring

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en gång per halvår med huvudhandledare. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: i slutet av placeringen, eller, om lång placering, en gång per halvår med aktuell handledare.

Utvärdering vid klinisk tjänstgöring


Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete

En gång per halvår med aktuell handledare.

Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete s 1

Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete s 2


Medsittning

Två-tre gånger under ST-tiden.

Medsittning s 1

Medsittning s 2


Återkoppling till ST läkare efter sidotjänstgöring 

Fylls i av handledare på randningsklinik.

Återkoppling efter sidotjänstgöring


Återkoppling efter muntlig presentation

Bör göras minst en gång under ST utbildningen. Fylls i utav handledare eller annan specialistkompetent läkare.

Återkoppling efter muntlig presentation


Handledning

& utvärdering

Handledning och utvärdering ingår i ST-utbildningen. Handledare och adept har båda ett ansvar för att handledningen kommer till stånd och får en bra utformning. Här presenenteras studierektorernas rekommendationer avseende form och omfattning av en god handledning. Alla dokument är nedladdningsbara. ST-läkaren är ansvarig för dokumentation av handledningen.
Case Based Discussion

En gång per halvår med huvudhandledaren eller aktuell handledare.

CBD sida 1

CBD sida 2

Instruktion för bedömning enligt CBD sida 1

Instruktion för bedömning enligt CBD sida 2


ST-kollegium

En gång per år under tjänstgöring på hemmaklinik. Totalt två-tre gånger under ST-tiden.

Skattning i samband med ST-kollegium


360-grader

Instrument som används för att bedöma kompetens, kommunikation och ledarskap i den kliniska vardagen. ST läkaren väljer ut sex medarbetare, varav tre bör vara läkare och tre representera andra personalgrupper. Handledaren delar ut medarbetarformulär till de sex utvalda och förklarar syftet med bedömningen. Handledaren samlar in svaren. ST läkaren fyller i självskattningsformulär och därefter sker återkoppling och diskussion. 

Formulär för medarbetare

ST-läkarens självskattning

Instruktioner för bedömning 


Årsrapport

Inför revidering av ST-kontraktet. Skickas tillsammans med checklistan till studierektor.

 Årsrapport


Checklista

Fylls i kontinuerligt under året.

Checklista